Historia / History

Pierwsza wzmianka o obrzędzie pojawiła się 22 lutego 1860 r. w warszawskiej Gazecie Codziennej. Był to przedruk listu księdza Jana Kloczkowskiego, ówczesnego proboszcza parafii w Jedlińsku, który opisuje zapustne widowisko. Jednakże początki tego zwyczaju są znacznie wcześniejsze. Ścinanie śmierci jest obrzędem kończącym karnawał ale i zimę (według niektórych teorii początków zabawy można szukać już w XVI lub XVII wieku, gdy w różnych stronach Polski i Europy niszczono kukły uosabiające zimę poprzez ich ścinanie, topienie bądź palenie).
W porównaniu z większością polskich obrzędów karnawałowych, Ścięcie śmierci ma najbardziej teatralny charakter.

The custom was mentioned for the first time on the 22nd of February, 1860 at the Warsaw daily newspaper, in a letter of Jan Kloczkowski, the parish priest in Jedlinsk, who described the carnival spectacle. However, the origins of this custom are much earlier. „Beheading of the Death” is a custom that ends carnival and winter as well. According to some theory the beginnings of the custom go to the sixteenth or seventeenth century, when effigies personifying winter were destroyed through their beheading, drowning or burning in different parts of Poland and Europe.
In comparison with the majority of Polish rites of carnival, „The Beheading of the Death” is the most theatrical.

Źródło / Source: wikipedia

Archiwalne zdjęcia umieszczone dzięki uprzejmości Pawła Skoczka.
Archive footage courtesy of Paweł Skoczek.